Syöpäpotilaan toimeentulo ja verotus

Syöpään sairastuneen toimeentuloon vaikuttaa moni asia. Korvaukset ja tuet riippuvat syöpään sairastuneen elämäntilanteesta.


 • Kun työntekijä sairastuu syöpään, hänellä on oikeus sairausajan palkkaan. Työsuhteen ehdoista riippuu, kuinka kauan työnantaja maksaa sairausajan palkkaa. Kun työnantajan palkanmaksu loppuu, Kela maksaa sairauspäivärahaa.

  Kelan sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa maksetaan 16–67-vuotiaalle henkilölle, joka ei sairautensa vuoksi kykene tekemään työtä. Sairauspäivärahan saaminen edellyttää myös ns. työedellytyksen täyttymistä. Tämä tarkoittaa, että henkilö on työkyvyttömyyttä edeltävänä kolmena kuukautena:

  – tehnyt ansiotyötä
  – ollut yrittäjänä
  – hoitanut omaa talouttaan
  – suorittanut varusmies- tai siviilipalvelusta
  – opiskellut päätoimisesti
  – ollut työttömänä työnhakijana, sapattivapaalla tai vuorotteluvapaalla

  Kelan sairauspäivärahaa saa vasta, kun työkyvyttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti omavastuuajan, joka on sairastumispäivä ja yhdeksän seuraavaa arkipäivää. YEL- ja Myel-vakuutetulla omavastuuaika on neljä päivää. Jos työedellytys ei täyty, voi sairastunut saada perussuuruista sairauspäivärahaa vasta, kun työkyvyttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 55 päivää.

  Sairauspäivärahaa maksetaan samasta sairaudesta yleensä enintään 300 päivältä, kertymä lasketaan kahden vuoden ajalta. Sen jälkeen samasta sairaudesta maksetaan sairauspäivärahaa vasta vuoden työkykyisyyden jälkeen. Jos kuitenkin palaa työhön vähintään 30 päiväksi, mutta tarvitsee saman sairauden takia lisää sairauslomaa esim. leikkauksen takia, voi olla mahdollisuus saada sairauspäivärahalle vielä jatkoaikaa 50 päivää.

  Jos työnantaja maksaa työntekijälle sairausloman ajalta palkkaa, sairauspäiväraha maksetaan työnantajalle. Sairauspäivärahaa haetaan Kelasta.

  Sairauspäiväraha (Kela)

 • Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea paluuta työhön ja työssä pysymistä. Kyse on vapaaehtoisesta järjestelystä, johon tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus. Osa-aikainen työ ei saa vaarantaa terveyttä eikä toipumista.

  Osasairauspäivärahaa haetaan Kelasta. Jotta sitä saisi, pitää työntekijän työajan vähentyä 40–60 prosenttia aiemmasta. Yrittäjällä työmäärän tulee vähentyä vastaava määrä.

  Osasairauslomalle on jäätävä välittömästi täydeltä sairauslomalta, jonka on pitänyt kestää vähintään sairastumispäivä ja yhdeksän arkipäivää.

  Osasairauspäiväraha on suuruudeltaan puolet sairauspäivärahasta. Siitä vähennetään muut saman työkyvyttömyyden perusteella maksettavat ansionmenetyskorvaukset. Jos työnantaja maksaa osa-aikatyön ajalta kokoaikatyön palkkaa, osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle.

  Etuutta maksetaan vähintään 12 arkipäivää ja enintään 120 arkipäivää.

  Osasairauspäiväraha (Kela)

 • Vammaistuen tarkoituksena on helpottaa selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa. Tukea voi saada Suomessa asuva 16 vuotta täyttänyt pitkäaikaisesti sairas tai vammainen henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.

  Toimintakyvyn heikkeneminen tarkoittaa, että sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestä tai selviytymisestä välttämättömistä kotitaloustöistä ja työ- ja opiskelutehtävistä. Sairauden tai vamman pitää aiheuttaa haittaa, avun-, ohjauksen ja valvonnan tarvetta tai erityiskustannuksia. Viimeksi mainittuja ovat esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekulut.

  Vammaistuessa on kolme maksuluokkaa, haitta-asteesta ja avun tarpeesta riippuen. Tuki on verotonta tuloa. Sitä ei voida myöntää, jos henkilö saa esimerkiksi vanhuuseläkettä tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä. Tulot ja varallisuus eivät vaikuta vammaistuen määrään.

  Vammaistukea haetaan Kelasta.

  Vammaistuki (Kela)

 • Jos syöpään sairastuneen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, voi hänellä olla oikeus Kelan myöntämään toimeentulotukeen.

  Toimeentulotuki on viimesijainen avustusmuoto ja on tarkoitettu väliaikaiseksi tukimuodoksi, esimerkiksi silloin, kun henkilö joutuu odottamaan hänelle kuuluvia ensisijaisia etuuksia. Tuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

  Hakijalla on oikeus saada toimeentulotukipäätös seitsemän arkipäivän kuluessa mikäli hakemuksessa on kaikki päätöksenteossa tarvittavat selvitykset. Kiireellisessä tilanteessa toimeentulotukipäätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana päivänä.

  Toimeentulotukea haetaan Kelasta.

  Toimeentulotuki (STM)

 • Eläkevaihtoehdot ja niiden yhdistelmät vaihtelevat sen mukaan, mikä on eläkettä harkitsevan ikä ja millainen työhistoria hänellä on. Eläkkeelle siirtymisestä kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Käytännön asioista voi tiedustella mm. sairaalan sosiaalityöntekijältä, Kelasta ja Eläketurvakeskuksesta.

  Työkyvyttömyyseläkettä voi saada 16–65-vuotias henkilö, joka ei sairauden tai vamman vuoksi voi käydä töissä. Työkyvyttömyyseläke korvaa pysyvän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansiotulojen menetystä. Määräaikainen eläke on nimeltään kuntoutustuki.

  Osatyökyvyttömyyseläke on tarkoitettu henkilölle, joka sairaudestaan huolimatta pystyy vielä osa-aikaisesti jatkamaan työssään. Määräajaksi myönnettävää osatyökyvyttömyyseläkettä kutsutaan osakuntoutustueksi.

  Eläkkeellä oleva voi hakea Kelalta hoitotukea silloin, kun hän tarvitsee apua, tukea tai valvontaa kotona asumisessa ja siellä tapahtuvassa hoidossa. Hoitotukea voi hakea, jos sairaus tai vamma on heikentänyt toimintakykyä vähintään vuoden ajan.

  Eläkkeet (Kela)

  Erilaisia eläkkeitä (Työeläke.fi)

 • Jos syöpään sairastuminen aiheuttaa merkittävää tulojen vähentymistä, veroprosentin voi tarkistuttaa myös kesken vuoden. Varsinaisia sairauteen liittyviä verovähennyksiä ovat veronmaksukyvyn alentumisvähennys ja invalidivähennys.

  Jos veronmaksukyky vähenee olennaisesti syövän vuoksi, kannattaa ottaa yhteyttä verohallintoon ja selvittää oikeus veronmaksukyvyn alentumisvähennykseen. Invalidivähennykseen ovat oikeutettuja henkilöt, joille sairaus on aiheuttanut pysyvän haitan. Haitta-asteen tulee olla vähintään 30 prosenttia.

  Kotitalousvähennyksen syöpäpotilas voi saada mm. yksityisen palveluntuottajan tekemästä kotitalous-, hoito- hoiva-, asunnon kunnossapitotyöstä sekä tietokonetekniikkalaitteiden asennuksesta. Vähennyksen määrä tarkistetaan vuosittain.

Etuusneuvonta

Jos toimeentulo, sosiaalietuudet tai potilaan oikeudet herättävät kysymyksiä, Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen etuusneuvonta auttaa.

Maksuton etuusneuvontapuhelin palvelee keskiviikkoisin klo 15-17 numerossa 0800 411 303. Voit jättää vastaajaan takaisinsoittopyynnön ja sinulle soitetaan takaisin etuusneuvontapalvelun aukioloaikana. Etuusneuvonta palvelee myös sähköpostitise: [email protected] 

Etuusneuvontapuhelimeen vastaavat sosiaalietuuksiin perehtyneet asiantuntijat.


Lue lisää talouteen liittyvistä asioista

Kuntoutuminen ja korvaukset

Jos sairaus pitkittyy ja työhön paluu viivästyy, potilas saattaa tarvita kuntoutusta.

Lue artikkeli

Toimeentulo ja verotus

Syöpään sairastuminen voi heikentää merkittävästi potilaan ja hänen perheensä taloudellista tilannetta.

Lue artikkeli

Yksityinen terveydenhoito

Sairausvakuutuksesta korvataan osa yksityislääkärin ja -hammaslääkärin palkkioista sekä tutkimuksen ja hoidon kustannuksista.

Lue artikkeli

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Syöpä-lehti | 2024

Simon le Roux: Suolistosyöpä on todennäköisesti täysin hoidettu, avanne jäi.

Syksyllä 2018 Simon le Roux mietti, mikä hänen ruoansulatustaan vaivasi. Oliko kyse suolistosyövästä?  Hän ei keksinyt muita vaihtoehtoja. Kukapa terve ja urheilullinen viisikymppinen mies, joka syö ja elää terveellisesti, haluaa miettiä syöpää. Hänellä ei ollut aikaisemmin minkäänlaisia ruoansulatusongelmia.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2024

Toiveena hyviä paluita työelämään

Sari Sarkomaa haluaa  edistää sitä, että hyvä hoito, kuntoutus ja tuki ovat yhdenvertaisesti saatavilla ihmisten sairastuessa. Hän myös toivoo, että kun ihminen palaa sairastamisen jälkeen takaisin työelämään hänet osataan kohdata ilman, että hänet nähdään vain potilaana.

Lue artikkeli
Syöpä-lehti | 2023

Lapsenomaista luovuutta ja iloa myös työhön

Suomen syöpärekisterin tutkija Maija Jäntti nauttii taidenäyttelyistä. Hänestä on ihanaa uppoutua toisen luomaan todellisuuteen ja peilata sitä omaansa.

Lue artikkeli